Bonfert Thomas 1828-1879 Reichard Sofia 1833-1903 Grabstein
Bonfert Thomas 1828-1879 Reichard Sofia 1833-1903 Grabstein