Bonfert Thomas 1853-1938 Maria 1858-1940 Grabstein
Bonfert Thomas 1853-1938 Maria 1858-1940 Grabstein